Integritetspolicy

För IKEA Personalstiftelse, inklusive Aktivitetshuset och Vuxenklubben

Information om hantering av personuppgifter

  IKEA Personalstiftelse (fortsättningsvis Stiftelsen) värnar om din integritet. Vi på Stiftelsen hantera dina personuppgifter på ett sådant sätt att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på Stiftelsen och på IKEA är det viktigt att vara öppna med hur Stiftelsen behandlar dina personuppgifter.

  I denna integritetspolicy ger vi dig information om hur Stiftelsen hanterar dina personuppgifter.

  Om du har frågor eller synpunkter på hur Stiftelsen hanterar dina personuppgifter kan du kontakta på telefon 0476 440 760 och e-post: aktivitetshuset@inter.ikea.com

  Ansvar för dina personuppgifter

  IKEA Personalstiftelse med adress Aktivitetshuset, IKEAgatan 8, 34336 Älmhult, 0476 440 760 och e-post: aktivitetshuset@inter.ikea.com är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som inhämtas och behandlas i samband med användning av Aktivitetshuset och Stiftelsens tjänster. Samtliga system som används inom Stiftelsen är skyddade av en säker nätverksarkitektur med brandväggar och funktioner för att upptäcka försök till intrång. Tillgången till personuppgifter är begränsad till personer med unika användaridentiteter som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter.

  Varför behandlar Stiftelsen dina personuppgifter?

  Stiftelsen drivs för att kunna tillhandahålla förmåner och tjänster till anställda inom Ingka-gruppen eller Inter-gruppen samt för anställdas familjemedlemmar samt även till före detta anställda som gått i pension. När du har lämnat personuppgifter till Stiftelsen använder Stiftelsen dessa för att kunna tillhandahålla förmånder och tjänster administrera ditt träningskort och för att kunna boka event och mat samt övriga förmåner såsom hyra av utrustning samt bokning av andra faciliteter.

  Hur Stiftelsen använder sig av dina personuppgifter

  Stiftelsen registrerar och hanterar dina uppgifter endast för att kunna utföra de tjänster som du begärt.

  Vilka personuppgifter samlar Stiftelsen in?

  Vid användande av Stiftelsens tjänster samlar Stiftelsen in personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer samt även i vissa fall foto såsom i samband mand ansökan om träningskort.

  Stiftelsens laglig grund för behandling av personuppgifter

  Stiftelsens lagliga grund för att behandla personuppgifterna är att det finns ett anställningsavtal eller ett avtal om medlemskap i IKEAs pensionärsförening Vuxenklubben eller att det finns ett berättigat intresse att behandla uppgifter om övriga anhöriga som använder Stiftelsens tjänster.

  Hur Stiftelsen delar dina uppgifter

  Stiftelsen delar endast dina personuppgifter med din arbetsgivare om du är anställd inom IKEA eller Inter eller i övrigt när detta är ett lagkrav. Stiftelsen kan i vissa fall använda leverantörer som personuppgiftsbiträden när det gäller utskick av post, IT-system, speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag. I sådana fall har Stiftelsen ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När Stiftelsen delar med sig av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som Stiftelsen från början samlade in dem för och delning av uppgifter kommer inte innebära överföring av dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES.

  Lagring och radering av uppgifter

  Stiftelsen sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Stiftelsen har löpande rutiner som säkerställer att Stiftelsen inte lagrar onödiga uppgifter om dig.

  – Uppgifter från säkerhetskameror raderas 60 dagar från registreringsdag.

  – Uppgifter som rör en anställd samt dennes anhöriga, raderas alltid (om inget annat anges) senast 6 månader från det att anställningen upphört.

  – Uppgifter som rör en medlem i Vuxenklubben, raderas senast 6 månader från uppgift om att medlemmen gjort utträde ur klubben.

  Dina rättigheter

  Stiftelsen vill alltid vara transparenta med hur Stiftelsen behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter i ett registerutdrag. Om Stiftelsen tar emot en sådan begäran från dig, kan Stiftelsen komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att Stiftelsen lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Stiftelsen kommer alltid att radera dina uppgifter i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag och Stiftelsen kommer självklart alltid göra det bästa för att tillmötesgå din begäran i de fall du begär radering. Du har också rätt att invända mot Stiftelsens behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga).

  Klagomål och tillsynsmyndighet

  Om du anser att Stiftelsen har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att framställa klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

  Kontakta oss

  Stiftelsens mål är att alltid ge dig tydlig information om hur Stiftelsen använder dina personuppgifter. Om du fortfarande har frågor om hur Stiftelsen använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Aktivitetshuset:

  IKEAgatan 8, 34336 Älmhult,
  0476-440 760, aktivitetshuset@inter.ikea.com

  Dit kan du vända dig med frågor om hantering av personuppgifter på Stiftelsen eller om du vill få uppgifter rättade om något blivit fel.